Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez zlotysrodek.pl.

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

Usługodawca  – Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” z siedzibą w Lublinie, ul. Leopolda Staffa 4, NIP 5640002772, REGON 060018022.

Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.zlotysrodek.pl/.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

Lokal – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych lub paramedycznych.

Rejestracja – proces utworzenia Konta.

Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

  • powiadamia o nowych informacjach i opiniach;

Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
– posiadać dostęp do sieci Internet,
– posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

Każdy może zapoznawać się z informacjami oraz korzystać z wyszukiwarki.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

 

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług  wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik  lub Właściciel:
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Specjalisty na ich prezentację na Profilu;
– potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
– wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

W celu Rejestracji Użytkownik lub Specjalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.zlotysrodek.pl/rejestracja.

Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres kontakt@mojuzdrowiciel.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Specjalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

Rejestracja Specjalisty, oprócz danych wymaganych od Użytkownika, wymaga podania  numeru PESEL. Specjaliści, którzy wykonują zawód bez konieczności posiadania uprawnień do wykonywania zawodu, przesyłają skan lub zdjęcie dyplomu lub certyfikatu poświadczającego posiadane kwalifikacje oraz skan lub zdjęcie dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Specjalisty.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Specjalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.

Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

Użytkownik, lub Właściciel może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego Konta.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§5. Odpowiedzialność

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej,  innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§6. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na e-mail: „zlotysrodek@interia.pl”. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.

Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail: zlotysrodek@interia.pl.

Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Specjalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: zlotysrodek@interia.pl.

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§7. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.