Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

Zasady podstawowe
Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników zlotysrodek.pl. Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej zlotysrodek.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Strona zlotysrodek.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług strony jest możliwość znalezienia na niej informacji związanych z naszą firmą, w związku z czym dane tego podmiotu są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez zlotysrodek.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). zlotysrodek.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej, imienia (imion), nazwiska. Ponadto, należy określić hasło i podpis (nick) używany w serwisie.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” z siedzibą w Lublinie, Leopolda Staffa 4. Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności zlotysrodek.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

zlotysrodek.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika zlotysrodek.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym zlotysrodek.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez zlotysrodek.pl w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w zlotysrodek.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek”. Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do zlotysrodek.pl są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

Odsyłacze do innych stron internetowych
Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek” nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane wzlotysrodek.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w zlotysrodek.pl odsyłacz (link).

Informacje wysyłane do Użytkownika
zlotysrodek.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w zlotysrodek.pl. zlotysrodek.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.